MSAV Uros hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MSAV Uros houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MSAV Uros zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door MSAV Uros verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatiedoeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MSAV Uros de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN-nummer;
 • Studentnummer;
 • Faculteit;
 • Spreektaal;
 • Inschrijfdatum MSAV Uros;
 • Atletiek Unie licentienummer;
 • Vereniging gekoppeld aan licentienummer.
 • EHBO-diploma.

Uw persoonsgegevens worden door MSAV Uros opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Zolang de toestemming niet is ingetrokken, kunnen persoonsgegevens worden bewaard na beëindiging van het lidmaatschap ter benadering voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 


Verwerking van persoonsgegevens van alumnileden

Persoonsgegevens van alumnileden worden door MSAV Uros verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatiedoeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;
 • De inschrijving voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MSAV Uros de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN-nummer;
 • Spreektaal;
 • Inschrijfdatum MSAV Uros;
 • Ingangsdatum alumnuslidmaatschap MSAV Uros.

Uw persoonsgegevens worden door MSAV Uros opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Zolang de toestemming niet is ingetrokken, kunnen persoonsgegevens worden bewaard na beëindiging van het lidmaatschap ter benadering voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 


Verwerking van persoonsgegevens van aanmeldingen voor activiteiten via de website

Persoonsgegevens van aanmeldingen voor activiteiten via de website worden door MSAV Uros verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatiedoeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toegang tot de activiteit.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MSAV Uros de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • IBAN-nummer;
 • Allergieën en Vegetarisme.

Uw persoonsgegevens worden door MSAV Uros opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Vanaf het moment van inschrijving tot 30 dagen na het einde van de en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 


Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en andere externe relaties

Persoonsgegevens van sponsoren en andere externe relaties worden door MSAV Uros verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Het realiseren en uitvoeren van sponsorcontracten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Contact tussen de relatie en het bestuur der MSAV Uros.
 • Wettelijke grondslag (belastingdienst)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MSAV Uros de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door MSAV Uros opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als sponsor of andere externe relatie.
 • Facturen en sponsorcontracten worden tot 7 jaar na het verlopen van de overeenkomst bewaard voor het voeren van een financiële administratie.

 


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie (Rabobank);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beeldrecht

Tijdens activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door MSAV Uros worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van MSAV Uros, andere verenigingen en/of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of social media van MSAV Uros verschijnen.

Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar te worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actie- of sfeerbeelden waarop het lid niet centraal of duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MSAV Uros bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MSAV Uros van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

MSAV Uros

Postbus 616

6200 MD

Maastricht

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MSAV Uros is dé studenten atletiekvereniging in Maastricht, van technische disciplines tot hardlooponderdelen. We zijn een actieve vereniging op zowel sportief als sociaal vlak. Zo staan er elke maand een aantal Urosianen aan de start van verschillende races in Limburg en de rest van het land, zijn we vrijwilliger bij meerdere (hardloop)evenementen en er is elke week een leuke activiteit om aan deel te nemen.

We zijn een gezellige, actieve groep studenten met verschillende interesses en achtergronden. Naast de relatief grote groep Nederlandse studenten, verwelkomen we ieder jaar meer en meer internationale studenten. Dit zorgt voor een leuke en diverse mix onder onze leden. Momenteel heeft Uros ongeveer 90 actieve leden en meer dan 40 alumni leden. Daarnaast zijn we onderdeel van Atletiek Maastricht, de burger-atletiekvereniging van Maastricht, die ongeveer 1.000 leden telt.

Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren. Wilt u hieraan bijdragen en tegelijkertijd uw bedrijfsnaam op een positieve manier onder studenten (en de leden van Atletiek Maastricht) kenbaar maken, dit is uw kans! Als u interesse heeft en wilt weten wat de mogelijkheden zijn kunt u contact opnemen door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 1. Elke atleet mag voor maximaal drie onderdelen NSK subsidie aanvragen. Dit kunnen verschillende NSK’s zijn (bijvoorbeeld weg en cross) of verschillende onderdelen (bijvoorbeeld speer en ver). 
 2. Uros vergoedt het inschrijfgeld tot maximaal €5 per onderdeel of NSK
 3. De atleet moet een verzoek inleveren bij de penningmeester van MSAV Uros voor de aan te vragen subsidie.
 4. Als er subsidie is ontvangen via de MUSST keert Uros geen subsidie meer uit. De atleet moet dus een afweging maken waar hij de subsidie aan wil vragen.
 5. De tegemoetkoming moet worden aangevraagd binnen een maand na afloop van het toernooi. Hierbij moet een bewijs van betaling en de uitslag worden ingeleverd. 
 6. Wanneer het potje leeg is kan er geen subsidie meer worden uitgekeerd.
 7. Voor het NSK teams wordt subsidie aangevraagd bij de MUSST, dit vergoedt Uros dus niet. Hetzelfde wordt gedaan bij de Batavierenrace en de Hart van Brabantloop.
 8. Als er nog geld in het potje zit kan dit worden gebruikt bij het NSK Ekiden (meestal begin juni).

Uros is de dochtervereniging van Atletiek Maastricht (AM). Met onze sportkaart worden wij met korting lid van AM. Naast de reguliere groepstrainingen biedt Atletiek Maastricht ook specialisatietrainingen aan die Uros vaak niet kan bieden. In overleg met AM kunnen onze leden meedoen aan deze trainingen. Heb je naast een Uros lidmaatschap ook een wedstrijdlicentie? Dan kan je ook altijd meedoen aan het competitieteam van AM. Zij komen met zowel de dames als de heren uit in de tweede divisie binnen de Nederlandse competitie. 

Voor meer informatie over Atletiek Maastricht kan je altijd hun site bezoeken: http://atletiekmaastricht.nl

Meer informatie over de trainingstijden van de specialisatie trainingen kan je via de volgende link vinden onder het blauwe kopje "trainingstijden en trainers" op het midden van de pagina: 

http://atletiekmaastricht.nl/baanatletiek/#ert_pane1-2 

Afhankelijk van het type sportkaart kan je een deel van de inschrijfkosten terugkrijgen op je wedstrijddeelname. Dit gaat alleen over voor-inschrijving en tot een maximum afhankelijk van het type wedstrijd. 

Lidmaatschap gekocht in juni of juli, of een semesterlidmaatschap Max twee aanvragen
Lidmaatschap gekocht in maart, april of mei Max drie aanvragen
Lidmaatschap gekocht in december, januari of februari Max vier aanvragen
Lidmaatschap gekocht in september, oktober of november Max vijf aanvragen

Voor bepaalde toernooien worden bepaalde maximum bedragen uitgekeerd:

 • NSK’s en het GNSK's:
  Inschrijfkosten: maximale toekenning van €20,- p.p.
 • Overige toernooien (binnenlands):
  Inschrijfkosten: maximale toekenning van €7.50,- p.p.
 • Overige toernooien (buitenlands):
  Inschrijfkosten: maximale toekenning van €15,- p.p.

Wees je er ook bewust van dat we van Uros ook een potje hebben om inschrijfkosten van de NSK's te vergoeden, meer informatie daarover hier, je kan echter maar één keer vergoeding per wedstrijd krijgen.


Je hebt wel een bonnetje nodig of een kopie van je bankafschrift, zodat je kan bewijzen dat je het inschrijfgeld hebt betaald. Je kunt hier een formulier downloaden. Vul het in en stuur het op naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan zorgen wij ervoor dat het bij de MUSST terecht komt.

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse en gebruikerservaring.
Accepteren